มุ่งมั่น ไม่หยุดพัฒนา
มุ่งมั่น ไม่หยุดพัฒนา โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บระดับ 3 จากคณะกรรมการประเมินศูนย์อุบัติเหตุ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมานี้ โดยมุ่งเน้นที่ผู้บาดเจ็บต้องมีความปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและไม่เสียชีวิตจากการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บให้มีคุณภาพและยกระดับการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บให้เป็นมาตรฐาน