โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์สนับสนุนให้คนพิการสากลจังหวัดนครปฐม
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567 ทีมการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ มอบเงินการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม จำนวน 3,000 บาท เพื่อสนับสนุนเพื่อให้คนพิการสามารถมีโอกาสได้เข้าถึงการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากลอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียม ซึ่งงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม จะจัดขึ้นภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2567 ณ อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม