กิจกรรมฝึกอบรมการฟื้นคืนชีพ (basic life support)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
ทีมวิทยากรฝึกอบรมการฟื้นคืนชีพ (basic life support)โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ นำโดย พว.จิราภัค มาเปี่ยม เเละ พว.สุพิชญาณัฐ รุ่งเรืองเศรษฐ์
เเละทีมจาก N Health ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับครูปฐมวัย จำนวน 28 ท่านจากศูนย์เด้กเล็ก 8 อบต. ที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส อินทลาภาพร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เพื่ออบรมสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก หัวข้อ”การเสริมสร้างทักษะความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครปฐม” โดยการอบรมเป็นการให้ความรู้ภาคทฤษฎีเรื่องการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตเด็กปฐมวัย และแบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพ มีการฝึกทำ CPR
บนตุ๊กตาเด็ก เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสรีระของเด็ก เข้าใจวิธีการประคองและกดหน้าอกเด็กได้อย่างถูกต้อง เป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะได้รับมือได้อย่างทันท่วงที
ซึ่งตลอดการฝึกอบรมมีพยาบาลวิชาชีพดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Bangkok Hospital Sanamchan
Line : @bangkoksanamchan