วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
สิ้นสุด
30 มิถุนายน 2567
เริ่มต้นที่
990 บาท

                    สร้างเกราะป้องกันคนในครอบครัว ด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ลดอัตราการเจ็บป่วย ลดความรุนแรงของโรค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย 
โทร 034-219600 ต่อ 6200-6202 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ