แพ็กเกจอัลตร้าซาวด์ครรภ์ MFM
สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2567
เริ่มต้นที่
3,700 บาท
พร้อมใส่ใจ…ดูแล ความปลอดภัยของลูกน้อยในครรภ์
โดยสูติแพทย์เฉพาะทาง ด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 034-219600 ต่อ 2190-2191 เคาน์เตอร์สูติกรรม